Trong 1 cuộc thi vấn đp:
GV: Trn 1 my bay c 500 cục gạch,
rơi 1 cục hỏi cn mấy cục?
HS: Dễ qu! 499 cục
.
.
...
GV: Lm thế no trong 3 bước bỏ đc
con voi vo tủ lạnh?
HS: B1: mở tủ lanh B2: nht con voi vo